Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) – zwanej dalej „ustawą Pzp”,

Zamawiający informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Staszowie na 2020 r ”

przedmiotowe postępowanie

w części II    Mięso i przetwory mięsne

zostało unieważnione.

 w zalączniku uzasadnienie