Niniejszym informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Staszowie na 2020r ”

 

Część VI Różne produkty spożywcze

Zgodnie z art.86 ust 5. Zamawiający informuje:

1) kwota, jaką zamierzał przeznaczyć na to zamówienie 50 000 zł brutto

2)Termin wykonania – od 01.01.2020 do 31.12.2020

2) okres płatności – za dostarczone zapotrzebowanie , 2 razy w miesiącu , 21 dni przelew

3) Złożono prawidłowe oferty, które podlegały ocenie:

 

Złożono prawidłowe oferty , które podlegały ocenie

 

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Pozycja

w rankingu ofert

1

Almax – Dystrybucja sp.zoo

Panieńszczyzna ;  

21-002 Jastków

32018,15

100

1

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –

Almax – Dystrybucja sp.zoo

Panieńszczyzna ;   21-002 Jastków

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w siedzibie zamawiającego zgodnie
z zawiadomieniem.

 w załączeniu skan podpisanej informacji- załącznik 

Oferty odrzucone :   brak

     

...................................................

                        (podpis Kierownika zamawiającego)