Niniejszym informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Staszowie na 2020 r ”

 

Część V PIECZYWO, ŚWIEŻE WYROBY PIEKARSKIE i CIASTKARSKIE

Zgodnie z art.86 ust 5. Zamawiający informuje:

1) kwota, jaką zamierzał przeznaczyć na to zamówienie 15 000 zł brutto

2)Termin wykonania – od 01.01.2020 do 31.12.2020

2) okres płatności – za dostarczone zapotrzebowanie , 2 razy w miesiącu , 21 dni przelew

3) Złożono oferty, które podlegały ocenie:

 

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Pozycja

w rankingu ofert

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –

NIE DOKONAŁ – przetarg w tej części zostanie powtórzony

Zamawiający nie dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – z uwagi na brak ofert, oraz niską kwotę zamówienia w tej części przetarg nie będzie powtórzony - zastosowany będzie tryb do zamówień na pieczywo na 2020 r. : zapytanie o cenę .

w załączniku skan podpisanej informacji - załącznik  

 

Oferty odrzucone : brak

 

                        ...................................................

                (podpis Kierownika zamawiającego)