Niniejszym informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Staszowie na 2020 r ”

 

Część II   Mięso i przetwory mięsne

Zgodnie z art.86 ust 5. Zamawiający informuje:

1) kwota, jaką zamierzał przeznaczyć na to zamówienie 80 000 zł brutto

2)Termin wykonania – od 01.01.2020 do 31.12.2020

2) okres płatności – za dostarczone zapotrzebowanie , 2 razy w miesiącu , 21 dni przelew

3) Złożono oferty, które podlegały ocenie:

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Pozycja

w rankingu ofert

1.

PPHU „PUBLIMA” SP.J Lichota & Lichota

 

Ul. Kilińskiego 49

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ODDZIAŁ STASZÓW UL.TOWAROWA 17, 28-200 STASZÓW

68965,91 zł

100

1

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –

PPHU „PUBLIMA” SP.J Lichota & Lichota

Ul. Kilińskiego 49; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ODDZIAŁ STASZÓW UL.TOWAROWA 17, 28-200 STASZÓW

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa w siedzibie zamawiającego zgodnie z zawiadomieniem.

 w załączeniu skan podpisaej informacji - załącznik 

 

Oferty odrzucone - brak

                        ...................................................

                (podpis Kierownika zamawiającego)