Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie na

„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie na 2019 r ”prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986)z późn. zm ) 

Część VII Jaja

Zamawiający nie dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – z uwagi na brak ofert, oraz niską kwotę zamówienia w tej części przetarg nie będzie powtórzony - zastosowany będzie tryb do zamówień na jaja na 2019 r. : zamówienie z wolnej ręki

Oferty , które podlegały ocenie - brak

Oferty odrzucone : brak

skan dokumentu - tutaj