Niniejszym informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Staszowie na 2019r ”

 

Część IV Owoce i warzywa

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – skan dokumentu  tutaj  

Oferty odrzucone :   brak